Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 5698

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi

 • 5018 Sayılı Yasanın 61. maddesi ve bu maddeye atfen diğer tüm yasa, yönetmelik, tebliğ, vs. ile Muhasebe Yetkilisine verilen görevleri yapmak.
 • 5018 Sayılı Yasanın 55 ve 45’ inci maddesi hükümlerine dayanılarak Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 8’ inci maddesindeki görevleri yerine getirmek.
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 • TÜBİTAK, A.B. Rektörlük Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri ile ilgili dosyaları düzenlemek, yazışmaları yapmak, ödeme evraklarını incelemek ve ödemeye hazır hale getirilmesini sağlamak.
  • Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine ait K.İ.K 21.f maddesinde belirlenen parasal değerler altındaki ödeme evraklarının Ön Mali Kontrol Yönergesi doğrultusunda inceleyerek sonuçlandırmak.
  • Yukarıda sayılan tüm değerlerin defter kayıtlarının tutulması,değerlerin alınması, saklanması, süresinde iadesinin sağlanması, bunlarla ilgili makbuzların gerekli defterlere kaydı, saklanması, muhafazası, kontrolü vs. tüm işlemler.
 • Resmi kurumlara ait (Elektrik, su, telefon, doğalgaz v.s.) ödeme emri belgelerinin kontrolünü yapmak.
 • Başkanlığımızca hazırlanan ve yürürlükte bulunan ön mali kontrol işlemleri yönergesinde belirtilen ön-mali kontrole tabi olmayan mal - hizmet ve yapım işlerine ait ödeme emri belgelerinin kontrolü.
 • Üniversitemizin tüm ön ödeme işlemleri.
 • Öğrenci harç, depozito v.b. iadelerine ilişkin tüm işlemler.
 • Tüm yolluklara ilişkin işlemler.
 • Üniversitemizin tüm ön ödeme işlemleri.
 • Öğrenci harç, depozito v.b. iadelerine ilişkin tüm işlemler.
 • Kasa hesabına ilişkin tüm işlemler.
 • Banka hesabına ilişkin tüm işlemler.
 • Teminat mektuplarına ilişkin tüm işlemler.
 • Menkul kıymetler hesabına ilişkin tüm işlemler.
 • Ödenecek çekler hesabına ilişkin tüm işlemler.
 • Gönderme emirleri hesabına ilişkin tüm işlemler.
 • Say2000i sistemine girilmesi gereken evrakların sisteme girişi.
 • Ödenebilir hale gelen evrakların Say2000i sisteminde onaylanması, yevmiye numarası alınmasının sağlanması, vezne servisine gönderilmesi.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer mali mevzuat gereğince kendisine verilen görevleri yapmak.
 • Günlük yevmiye kontrolü, ay sonu ve yıl sonu  hesaplarının çıkarılması, denetimi, kontrolü, raporlanması ve cetvellerinin hazırlanması.
 • Bütçe Emanetleri Hesabının takibi.
 • Emanete alınması, ödenmesi, sisteme giriş-çıkışlarının muhasebeleştirilmesi.
 • Emanetler Hesabı
 • Nakit teminatların Hesaba alınması, hesaplardan çıkarılması, zaman aşımı ve ödeme sürelerinin takibi ve diğer tüm işlemleri.
 • SSK aidatlarının zamanında hesaba alınması, kanuni süresinde gerekli yerlere gönderilmesi  ve diğer tüm işlemler.
 • Emekli keseneklerinin hesaba alınması, kanuni süresinde hesaplardan çıkarılması, gerekli yerlere gönderilmesi, aylık ve yıllık kesintilerin hesaplarının tutulması Harcama birimlerine ilişkin Emekli Kesenek İcmalleri’nin mevcut hesaplarımızla karşılaştırılarak kontrolünün sağlanması ve diğer tüm işlemler.
 • Gelir Vergisi, DV, KDV ve diğer vergilere ilişkin Özel Bütçe, Tübitak Kaynaklı Projeler, AB projeleri bazında ve zamanında hesaplara alınması, zamanında gerekli yerlere gönderilmesi, zamanında beyannamelerin düzenlenip gerekli yerlere teslimi vb. tüm işlemler.
 • Üniversite personeline ilişkin icraların takibi, zamanında hesaplara alınması, gerekli yerlere süresinde gönderilmesi ve diğer tüm işlemler
 • Kefalet kesintilerinin zamanında hesaplara alınması, gönderilmesi, kefalet kesintileriyle ilgili tüm işlemler.
 • Depozito olarak emanet hesabında bekleyen tutarların hak sahiplerine iadesine ilişkin tüm işlemler.
 • Alacak karakterli hesaplarda bulunan diğer tüm tutarların ilgililerine ödenmesi, hesaplardan çıkarılması, hesaplara alınması vb. tüm işlemler.
 • Üniversitemiz tüm personeline ait kadro, maaş, fazla mesai, ek ders, nöbet ücreti, kıdem, terfi ve özlükle ilgili tüm ödemelerin kontrolü.     
 • Öğrenci tedavi  giderleri evraklarının kontrolü Üniversite personel maaşları, fazla mesai, ekders vb. özlükle ilgili tüm harcamaların kontrolü.
 • Yukarıda belirtilen tüm evrakların say2000i sistemine ve e- bütçe sistemine girişinin yapılarak ödenek açısından kontrolü.
 • Ön Mali Kontrol yönetmeliği gereğince yapılması gereken kontrolleri yapmak